Inschrijving en doorstroming

Een kindcentrum is een plek waar uw kind een groot deel van zijn kinderjaren zal doorbrengen. Het is daarom goed dat u een kindcentrum kiest dat past bij u en uw kind. Aan het einde van de basisschoolperiode denken we graag met u mee over de vervolgstap naar het voortgezet onderwijs.  

Inschrijfprocedure

Kinderen kunnen bij kindcentrum Prins Constantijn instromen via de hele dagopvang, peuteropvang of de basisschool. Wij nodigen ouders van harte uit voor een rondleiding door het kindcentrum. De inschrijfprocedure verloopt als volgt:

Hele dagopvang (0-4 jaar) Rondleiding Inschrijving via website of inschrijfformulier Plaatsings-overeenkomst Intakegesprek, wennen, start Rond leeftijd 3 jaar rondleiding basisschool en BSO
Peuteropvang (2-4 jaar) Rondleiding Inschrijving via website of inschrijfformulier Plaatsings-overeenkomst Intakegesprek, wennen, start Rond leeftijd 3 jaar rondleiding basisschool en BSO

Basisschool
(4-13 jaar)

Gesprek directie en rondleiding Inschrijving op de basisschool Inschrijving basisonderwijs Wennen, start, intakegesprek leerkracht
Buitenschoolse opvang Rondleiding Inschrijving via website of inschrijfformulier Plaatsings-overeenkomst

Intakegesprek, start

Voor het eerst naar dagopvang of peuterspeelzaal 
Het is voor uw kind - en zeker voor u als ouder/verzorger - spannend om uw kind voor het eerst naar de dagopvang of peuteropvang te brengen. Een aantal weken voor de start van de plaatsing ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. U maakt kennis met de pedagogisch medewerkers en vult samen de kindgegevens in met belangrijke gegevens. U kunt de sfeer proeven in de groep en maakt afspraken om uw kind te laten wennen in de groep. Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een veilig en vertrouwd gevoel bij ons brengt. In de eerste weken kunt u bijvoorbeeld wat extra tijd nemen om uw kind te brengen of op te halen. Zo voelt de nieuwe omgeving voor u en uw kind snel vertrouwd. En natuurlijk mag u ons altijd overdag bellen om te vragen hoe het gaat met uw kind. 

Voor het eerst naar de buitenschoolse opvang 
Kinderen die starten of doorstromen naar onze buitenschoolse opvang ontvangen een aantal weken voor plaatsing een uitnodiging voor een intake of overdrachtsgesprek. U maakt kennis met de pedagogisch medewerkers en vult samen de kindgegevens in met belangrijke gegevens en een zelfstandigheidsformulier. Mocht u en/of uw kind er behoefte aan hebben, dan kan er tevens een wenafspraak ingepland worden. 

Voor het eerst naar school 
Kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar de basisschool. Wij vinden een uitgebreide kennismaking tussen kind, ouders en school belangrijk. Wij gaan uit van de volgende stappen:

 • Het kindcentrum of de ouders nemen het initiatief. 
 • De school zorgt voor informatie. 
 • De ouders brengen met hun kind een bezoek aan de school en krijgen nadere informatie tijdens een gesprek. 
 • Inschrijving/toelating gebeurt door de bouwcoördinator Xanthe de Vries. 
 • Voordat een kind in groep 1 komt, mag het een aantal dagdelen kennis komen maken. 
 • Voor vragen e.d. kunt u terecht bij de bouwcoördinator Xanthe de Vries.

Aannamebeleid 

Bij het aannemen van leerlingen houden wij ons aan de wet- en regelgeving. De afdeling onderwijs biedt onderwijs aan kinderen tussen 4 en maximaal 13 jaar. Hieruit vloeit het uitgangspunt voort dat alle kinderen in de basisschoolleeftijd welkom zijn, mits de ontwikkelings- en/of leerbehoeften van het kind aansluiten bij de basis- en/of breedtezorg omschreven in het zorgprofiel van de basisschool en de betreffende groep voldoende opnamecapaciteit heeft. Deze capaciteit is afhankelijk van de balans tussen aantallen en zorgintensiteit. 

Het kan zijn dat kinderen tussentijds van school veranderen, bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing. In dit geval wordt dezelfde procedure gehanteerd. Wanneer om een andere reden kinderen van school veranderen, oordeelt de directeur over toelating op onze school. Dit gebeurt alleen na uitgebreid contact met de school van herkomst. 

Voor alle scholen binnen SCOPS is een beleidsstuk ‘Aannamebeleid’ opgesteld. Hierin staan de afspraken en procedures die gelden voor de toelating van leerlingen. Het volledige beleidsstuk ligt ter inzage in de school. Het bevoegd gezag heeft de uitvoering van het aannamebeleid gemandateerd naar de directie van de school. De directeur beslist in de meeste gevallen zelf over een verzoek tot toelating. Bij twijfel wordt het college van bestuur om advies gevraagd. 

Naar het voortgezet onderwijs 

De uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs kent een vaste procedure, waarbij de doelstelling is dat elke leerling instroomt op de voor hem/haar passende school. Belangrijk hierbij is een zorgvuldig proces om het schooladvies te vormen:
 

 • Als vaste groep zijn minimaal betrokken: de leerkracht(en) groep 8, de leerkracht(en) groep 7, de intern begeleider en de directeur. 
 • De volgende informatiebronnen spelen een rol: het CITO leerlingvolgsysteem, het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem en de werkhouding van de leerling. 
 • Tijdens het proces worden de ouders en leerling betrokken en gehoord. 
 • In de loop van het schooljaar worden de grote scholen in de omgeving door groep 8 bezocht om een beeld te krijgen van en sfeer te proeven op voortgezet onderwijs scholen. 
 • In het najaar krijgen de leerlingen en ouders een indicatie op welk schoolniveau verwacht wordt dat de leerling gaat uitstromen. (vooorlopig advies)
 • Met dit gegeven kunnen ouders met hun kind open dagen van scholen bezoeken. 
 • Na de eindtoets in februari volgt een definitief advies. Met dit advies kunnen leerlingen zich ingeschrijven op het voortgezet onderwijs. 
 • Voor leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor leerwegondersteunend voortgezet onderwijs (in kleine groepen met extra ondersteuning) geldt een aparte procedure.