Kindcentrum Prins Constantijn

De Prins Constantijn is een relatief klein en sfeervol kindcentrum. Het team is ambitieus, werkt goed met elkaar samen en leert van elkaar. In 2015 is er gestart met de voorbereidingen voor het kindcentrum Prins Constantijn. In 2016 werd het schoolgebouw ingrijpend gerenoveerd en na de afronding daarvan biedt het gebouw sinds 1 april 2017 ruimte aan een basisschool, peuterspeelzaal, dagopvang en buitenschoolse opvang. 

Het kindcentrum heeft een christelijke identiteit en we dragen de daaruit voortvloeiende normen en waarden uit. De verbinding tussen dagopvang, peuterspeelzaal, basisschool en buitenschoolse opvang is herkenbaar in thema’s die centraal staan, feesten die samen gevierd worden en de samenwerking op onderwijskundig gebied. Het kindcentrum zorgt zo voor een doorgaande lijn van 0-13 jaar in de ontwikkeling van de kinderen, gericht vanuit een gezamenlijke visie. 

Visie

De basis waaruit onze visie voortkomt is voor ons de Christelijke identiteit. Onze opvang en ons onderwijs zijn gebaseerd op Protestant Christelijk denken. Wij willen de kinderen vertrouwd maken met het Christelijk geloof en hen leren wat dit betekent voor ons dagelijks doen en laten. Er is ruimte voor een ieder die deze identiteit onderschrijft.

Waar staan wij voor als team? 
Wij geloven in een kindcentrum waarin kinderen zichzelf het beste kunnen ontwikkelen als ze met enthousiasme naar het kindcentrum gaan en mede eigenaar zijn van hun eigen leer- en ontwikkelproces. Ons ideaal is dat kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn. Wij gaan uit van de kracht van ieder individu. Onze kinderen beschikken over kwaliteiten die het waard zijn te ontwikkelen. Door rekening te houden met verschillen, door met kinderen en ouders goed samen te werken en oplossingsgericht te denken, verleggen wij grenzen en behalen we resultaten. Wij geloven erin dat je echt van betekenis kunt zijn in relatie met anderen, daarom hechten wij veel waarde aan sociaal emotionele vorming.

Wat zegt dat over onze visie op kinderen en ouders? 
Ons motto is: Met elkaar voor ieder kind. Al onze kinderen hebben een unieke persoonlijkheid en verschillende behoeften en talenten om te spelen en te leren. 

Bij het vormgeven van onze lessen en activiteiten gaan wij uit van de ontwikkeling van het kind, binnen de mogelijkheden van de groep. Ieder kind verdient het om bij de groep te horen. We zijn samen verantwoordelijk voor het leer- en ontwikkelproces van de kinderen. Met samen bedoelen we: kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. We zien ouders als partners; samen nemen we de verantwoordelijkheid voor de totale ontwikkeling van onze kinderen en samen met onze leerlingen nemen we de verantwoordelijkheid voor hun leren.

Wat beloven wij onze leerlingen en ouders? 
Wij beloven kinderen en ouders een veilige omgeving waar we respectvol met elkaar omgaan en waar alles aanwezig is wat kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen en te leren. Je mag er jezelf zijn! We zetten ons in om kinderen voor te bereiden op hun toekomst en hen met plezier naar het kindcentrum te laten gaan. We beloven dat we doelgericht werken zodat kinderen trots kunnen zijn op eigen en elkaars prestaties op alle ontwikkelgebieden, ieder naar eigen kunnen. We geven kinderen en ouders persoonlijke aandacht, we luisteren naar elkaar en een ieder wordt gezien en gehoord. We willen uit alles wat van ons gevraagd wordt en wat op ons afkomt (vanuit overheid en trends), datgene kiezen waarvan wij weten dat het de ontwikkeling van onze kinderen ten goede komt.

Waar zijn wij goed en zelfs uniek in? 
Wij zijn goed in het bieden van structuur, we gaan respectvol met elkaar om, waardoor er een rustige en prettige sfeer in het kindcentrum is. Er is sprake van kleinschaligheid en zijn allemaal samen in één gebouw. 

Wij zijn een Kanjerschool. In iedere groep (ook de dagopvang, peuterspeelzaal en BSO) wordt de werkwijze vanuit de kanjertraining toegepast. Hiermee zorgen wij voor een goed pedagogisch klimaat en richten wij ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze kinderen. De combinatie van het bieden van structuur en het goede pedagogische klimaat, met daarbij een goede zorgstructuur en professionaliteit van de leerkrachten en pedagogisch medewerkers, maakt het voor ons mogelijk om de meeste kinderen te bieden wat zij nodig hebben. Wij werken op school met technieken van ‘Teach like a champion’. De technieken zijn erop gericht de betrokkenheid van leerlingen te vergroten en daardoor de prestaties te verhogen. De doorgaande lijn van 0 tot 13 houden wij goed in het oog.

Waar mogen kinderen en ouders ons op aanspreken?
Wij gaan met respect en aandacht met kinderen en ouders om, we geven duidelijkheid en perspectief. We zijn gericht op kwaliteit en resultaat. We kijken naar data met als doel ons onderwijs te verbeteren en daarmee de resultaten te verhogen. Wij willen op ons kindcentrum ieder kind tot zijn recht laten komen. We bieden extra aandacht aan de sociale omgang met elkaar. We hebben een samenwerking tussen kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers met als doel dat wij onze beloften kunnen waarmaken.

Wanneer hebben we onze belofte ingelost? 
Kinderen die ons kindcentrum verlaten zijn zelfstandig, hebben voldoende kennis om op hun niveau, succesvol door te stromen naar het voortgezet onderwijs en zijn sociaal vaardig. Ze hebben inzicht in hun eigen vaardigheden en ze kunnen reflecteren op hun eigen leerproces. Wij hebben onze belofte ingelost als kinderen terugkijken op een kindcentrum waar ze zich veilig en gewaardeerd hebben gevoeld. Ze zijn klaar voor het voortgezet onderwijs!

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: verantwoordelijk, inspirerend  en samenwerken

Verantwoordelijk 
Het team van Prins Constantijn staat voor verantwoordelijkheid op drie lagen: kind, ouder en professional. Iedereen dient in te staan voor het eigen handelen en is in staat hierop te reflecteren. Wat wij graag willen bereiken is dat kinderen, ouders en professionals zelf in beweging komen op basis van intrinsieke motivatie. We willen kinderen leren dat ze medeverantwoordelijk zijn voor hun leer- en ontwikkelproces. Het geven van verantwoordelijkheid passend bij de ontwikkeling van het kind bij dit proces, zorgt voor motivatie en betrokkenheid. Regels worden nageleefd en men spreekt elkaar op een positieve manier aan met respect voor autonomie. 

Inspirerend 
Op Kindcentrum Prins Constantijn wekken we nieuwsgierigheid op. De leerstof en ontwikkelactiviteiten blijven bij door hier creatief mee om te gaan. Leerstof en ontwikkelactiviteiten dienen aan te spreken en interactief te worden aangeboden, zodat de verwondering van kinderen de ruimte krijgt. De intrinsieke motivatie wordt op deze manier gestimuleerd.

Samenwerken 
Op Kindcentrum Prins Constantijn leert men van én met elkaar in een veilig klimaat. Er is openheid en ruimte om samen tot een oplossing te komen. De diversiteit tussen collega’s wordt gerespecteerd en iedereen is samen verantwoordelijk voor het proces en het product. Een gezamenlijke inzet resulteert in het behalen van doelen. Hierbij wordt de dynamische driehoek van kind, ouder en professional niet uit het oog verloren. 

Veilig op school

Het team van kindcentrum Prins Constantijn vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Alleen vanuit een gevoel van veiligheid krijgt elk kind de kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen

Kanjertraining
Op onze school werken we met de Kanjertraining. Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. 

De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Protocol Sociale Veiligheid
Het Protocol Sociale Veiligheid heeft als doel dat leerlingen zich zowel sociaal, psychisch als fysiek veilig voelen. Tevens zorgt dit protocol ervoor dat leerlingen, leerkrachten, pm-ers en ouders weten wat ze kunnen doen ter preventie van onveilige situaties en hoe ze kunnen handelen als het toch onveilig wordt. 

Vanuit de protestants-christelijke identiteit heeft de school een positief mensbeeld: ieder mens is uniek door God geschapen en de moeite waard. Daarom wil de school voorwaarden scheppen voor een optimale ontplooiing van ieder kind, voor elkaar en de schepping. Een zorgvuldig opgesteld Protocol Sociale Veiligheid draagt hieraan bij. Het protocol dat op kindcentrum Prins Constantijn gehanteerd wordt, is gebaseerd op het Protocol Sociale Veiligheid van de Kanjertraining. U kunt het Protocol Sociale Veiligheid hier downloaden.