Klachten en veiligheid

Waar gewerkt wordt, kunnen soms ook dingen mis gaan. We vinden het belangrijk dat we met elkaar recht doen aan mensen en we proberen om misverstanden te voorkomen.

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent, vragen wij u om dit te bespreken met de betreffende (pedagogisch) medewerker, leerkracht of directeur. Veruit de meeste voorvallen worden in onderling goed overleg tussen de betrokkenen afgehandeld. Als dit niet mogelijk is of als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht binnen het kindcentrum, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. 

Voor basisscholen binnen onze vereniging heeft het bevoegd gezag een klachtenprocedure opgesteld. Ouders en leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school signalen die ons kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).  

De kinderopvang is aangesloten bij Stichting Klachtcommissie Kinderopvang (SKK). Voor meer informatie verwijzen we u door naar ons klachtreglement of kijk op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

De genoemde klachtenregelingen zijn alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in het kindcentrum zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en leiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Komt u er met de leerkracht, pedagogisch medewerker en de leiding niet uit, dan kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder. Is uw klacht dan nog niet naar tevredenheid behandeld, dan kunt u contact opnemen met het college van bestuur. 

Ons schoolbestuur heeft zich aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Er is op iedere school ten minste één contactpersoon die de klager verder kan helpen met de klachtenprocedure. De officiële klachtenprocedure ligt op het kindcentrum ter inzage. 

Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie, de klager en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het bevoegd gezag aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. De mededeling gaat vergezeld van het advies van de klachtencommissie en het verslag van de hoorzitting, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bevoegd gezag met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie. 

De vertrouwenspersoon op ons kindcentrum is mevr. Els Favier. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek ook vertrouwelijk wordt behandeld. 

Vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de aanpak van een leerkracht of over zaken die in de groep voorvallen. De juiste weg is dan altijd om een gesprek met de betreffende leerkracht aan te vragen. U kunt dan uw problemen kenbaar maken. Gelukkig worden zo verreweg de meeste problemen opgelost. Het kan zijn dat uw klacht een zeer vertrouwelijk karakter draagt. U wilt daarmee niet naar de schoolleiding maar u vindt het wel noodzakelijk dat er contact is met iemand van de school. U kunt dan terecht bij de vertrouwenspersoon binnen onze school. Deze persoon zal uw klacht zeer vertrouwelijk behandelen en altijd in overleg met u bepalen of er verdere stappen dienen te worden ondernomen en zo ja, welke. 

 

Heeft u vragen en kunt u niet op ons kindcentrum terecht met klachten of opmerkingen, dan kunt u een gesprek aanvragen bij de vertrouwenspersoon, die door het schoolbestuur is aangewezen. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Binnen de school
Mw. Els Favier
078 61 549 54
els.favier@prinsconstantijn.nl

Buiten de school
Mw. Ellen Schaap
06 53 23 42 14
ellenschaap63@gmail.com

Veiligheidsmaatregelen

Op ons kindcentrum zijn er leerkrachten die opgeleid zijn voor Basis Hulp Verlener, de BHV’er. Jaarlijks volgen zijn een herhalingscursus. Zij kunnen eerste hulp bieden. 

Gebeurt er een ongelukje, dan handelen we als volgt:  

  • Is het niet ernstig, dan behandelen wij uw kind;  
  • Is het ernstiger, dan doen we eerst wat we zelf kunnen, vervolgens bellen wij de ouders/verzorgers of het reserveadres. U gaat dan zelf met uw kind naar de huisarts/ tandarts enz.;  
  • Is het ernstig, dan gaan wij direct naar een huisarts of ziekenhuis en wordt u in de tussentijd gebeld.

Ontruimingsprocedure

Ons kindcentrum heeft een ontruimingsplan opgesteld. We oefenen twee keer per jaar, zodat iedereen weet wat te doen bij een ontruiming. Bij deze oefening wordt tevens gekeken wat er nog verbeterd moet worden. In alle ruimten bevindt zich een ontruimingsplan. Daarnaast inspecteert de brandweer het gebouw ieder jaar op brandveiligheid. Wij beschikken over voldoende gediplomeerde BHV’ers. Mw. Astrid van der Stroom (aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag) en Mw. Mariejelle Boom (aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag) zijn hoofd BHV’er en tevens preventiemedewerker. 

Rampenplan

De gemeente Papendrecht heeft alle inwoners informatie gegeven, wat er gedaan moet worden bij een (naderende) ramp. De drie grondregels van het rampenplan gelden ook voor ons kindcentrum: Ga naar binnen. Sluit deuren en ramen. Zet radio of TV aan. We hopen dat we de regels nooit hoeven toe te passen, maar we zullen ons indien nodig, aan deze regels houden. Dat betekent dat kinderen in het kindcentrum blijven totdat het alarm opgeheven is.