Klachten en veiligheid

Waar gewerkt wordt, kunnen soms ook dingen mis gaan. We vinden het belangrijk dat we met elkaar recht doen aan mensen en we proberen om misverstanden te voorkomen.

Klachtenregeling

Voor basisscholen binnen onze vereniging heeft het bevoegd gezag een klachtenprocedure opgesteld. Ouders en leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school signalen die ons kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). 

De kinderopvang is aangesloten bij Stichting Klachtcommissie Kinderopvang (SKK). Voor meer informatie verwijzen we u door naar ons klachtreglement of kijk op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Wanneer u niet tevreden bent, vragen wij u om dit te bespreken met de betreffende (pedagogisch) medewerker, leerkracht of directeur. Veruit de meeste voorvallen worden in onderling goed overleg tussen de betrokkenen afgehandeld. Komt u er met de leerkracht, (pedagogisch) medewerker en de leiding niet uit, dan kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder. Is uw klacht dan nog niet naar tevredenheid behandeld, dan kunt u contact opnemen met het college van bestuur. 

Als bovenstaande stappen niet mogelijk zijn of als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De genoemde klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan.

Heeft u een klacht of wilt u een gevoelige kwestie vertrouwelijk onder de aandacht brengen, dan kunt u een afspraak maken met de interne vertrouwenspersoon op school, Wietske Kortooms. Levert dat geen bevredigende oplossing op, of zijn er gegronde redenen om deze stap over te slaan, dan biedt SCOPS medewerkers, leerlingen, ouders, vrijwilligers en personen die anderszins betrokken zijn bij een school de mogelijkheid om bij klachten een gesprek te voeren met een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon gaat inhoudelijk op de klacht in en bekijkt of er door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Hij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie en helpt met het opstellen daarvan. Hij verleent bijstand bij eventuele aangifte bij politie of justitie. Hij werkt vertrouwelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van bestuur.

De externe vertrouwenspersoon van SCOPS is:
Dr. Anco van Moolenbroek
06 346 58 929
avanmoolenbroek@melioradvies.nl

De officiële klachtenprocedure ligt op het kindcentrum ter inzage. 
Het spreekt vanzelf dat elk gesprek ook vertrouwelijk wordt behandeld. 

Vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de aanpak van een leerkracht of over zaken die in de groep voorvallen. De juiste weg is dan altijd om een gesprek met de betreffende leerkracht aan te vragen. U kunt dan uw problemen kenbaar maken. Gelukkig worden zo verreweg de meeste problemen opgelost. Het kan zijn dat uw klacht een zeer vertrouwelijk karakter draagt. U wilt daarmee niet naar de schoolleiding maar u vindt het wel noodzakelijk dat er contact is met iemand van de school. U kunt dan terecht bij de interne vertrouwenspersoon op onze school. Deze persoon zal uw klacht zeer vertrouwelijk behandelen en altijd in overleg met u bepalen of er verdere stappen dienen te worden ondernomen en zo ja, welke. 

Binnen de school
Mw. Wietske Kortooms
078 61 549 54 (vragen naar Wietske Kortooms)
wietske.kortooms@prinsconstantijn.nl

Levert dat geen bevredigende oplossing op, of zijn er gegronde redenen om deze stap over te slaan, dan biedt SCOPS medewerkers, leerlingen, ouders, vrijwilligers en personen die anderszins betrokken zijn bij een school de mogelijkheid om bij klachten een gesprek te voeren met een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon gaat inhoudelijk op de klacht in en bekijkt of er door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Hij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie en helpt met het opstellen daarvan. Hij verleent bijstand bij eventuele aangifte bij politie of justitie. Hij werkt vertrouwelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van bestuur. 

De externe vertrouwenspersoon van SCOPS
Dr. Anco van Moolenbroek
06 346 58 929
avanmoolenbroek@melioradvies.nl

Veiligheidsmaatregelen

Op ons kindcentrum zijn er leerkrachten die opgeleid zijn voor Basis Hulp Verlener, de BHV’er. Jaarlijks volgen zijn een herhalingscursus. Zij kunnen eerste hulp bieden. 

Gebeurt er een ongelukje, dan handelen we als volgt: 

  • Is het niet ernstig, dan behandelen wij uw kind;  
  • Is het ernstiger, dan doen we eerst wat we zelf kunnen, vervolgens bellen wij de ouders/verzorgers of het reserveadres. U gaat dan zelf met uw kind naar de huisarts/ tandarts enz.;  
  • Is het ernstig, dan gaan wij direct naar een huisarts of ziekenhuis en wordt u in de tussentijd gebeld.

Ontruimingsprocedure

Ons kindcentrum heeft een ontruimingsplan opgesteld. We oefenen twee keer per jaar, zodat iedereen weet wat te doen bij een ontruiming. Bij deze oefening wordt tevens gekeken wat er nog verbeterd moet worden. In alle ruimten bevindt zich een ontruimingsplan. Daarnaast inspecteert de brandweer het gebouw ieder jaar op brandveiligheid. Wij beschikken over voldoende gediplomeerde BHV’ers. Mw. Astrid van der Stroom (aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag) en Mw. Mariejelle Boom (aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag) zijn hoofd BHV’er. Mw. Renate Kooijman is onze preventiemedewerker. 

Rampenplan

De gemeente Papendrecht heeft alle inwoners informatie gegeven, wat er gedaan moet worden bij een (naderende) ramp. De drie grondregels van het rampenplan gelden ook voor ons kindcentrum: Ga naar binnen. Sluit deuren en ramen. Zet radio of TV aan. We hopen dat we de regels nooit hoeven toe te passen, maar we zullen ons indien nodig, aan deze regels houden. Dat betekent dat kinderen in het kindcentrum blijven totdat het alarm opgeheven is.