Leerlingbegeleiding

In onze school krijgen kinderen met leer- en gedragsproblemen extra ondersteuning. Hierbij richten we ons vooral op de vormingsgebieden rekenen, spelling, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kinderen die opvallen door meer- en hoogbegaafdheid krijgen extra uitdaging in de groep en hebben de mogelijkheid om wekelijks deel te nemen aan de plusklas. Het is belangrijk dat de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan nauwkeurig gevolgd worden. Dit doen wij door het aanleggen en bijhouden van dossiers, het registreren en verwerken van toetsresultaten en het regelmatig bespreken van leerlingen, die deze extra ondersteuning nodig hebben. Een aantal mensen speelt hierbij een rol:

De groepsleerkracht
De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In geval van een duobaan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld.

Intern begeleider
Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school een intern begeleider. Haar belangrijkste taken zijn:

 • Zorg voor het leerlingvolgsysteem.
 • Het regelmatig onderhouden van contact met de leerkrachten over de ontwikkeling van de kinderen.
 • Het voorbereiden en leiden van groepsbesprekingen en het verzorgen van de verslaglegging.
 • Het coachen van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties.
 • Het adviseren bij gesprekken met ouders.

Binnen de formatie van de school wordt ruimte gemaakt voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk blijft de leerkracht de eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van de leerlingen uit zijn/haar groep.

Directeur
De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij/zij doet dit in nauw overleg met het managementteam (MT) van de school. De directeur overlegt met de medezeggenschapsraad (MR) over schoolse zaken zoals vastgesteld in het MR-reglement.

Passend onderwijs 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal. Scholen in de regio werken samen om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden. De beste onderwijsplek voor een kind kan zijn in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. 

Samenwerkingsverband passend onderwijs Drechtsteden
Kindcentrum Prins Constantijn maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden (SWV). Het SWV heeft met de scholen passend onderwijs ingericht. Dit is de manier waarop het onderwijs georganiseerd wordt voor alle leerlingen. Binnen het wettelijk systeem van passend onderwijs ontvangen scholen en het SWV middelen om het onderwijs te regelen en in te richten. Er bestaat een kernteam binnen de school. Dit omvat de orthopedagoog van het SWV, twee ambulant begeleiders vanuit het SWV en de Intern Begeleider van de school. Zodoende zijn de lijntjes erg kort.

Zorgplicht 
Met de invoering van de wet ‘Passend onderwijs’ melden de ouders hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Deze school moet een zo passend mogelijk onderwijsaanbod bieden. Kan de school uw kind niet voldoende ondersteuning bieden, dan is het de verantwoordelijkheid van de school een andere basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs aan te bieden, die beter tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. 

Uw kind aanmelden bij een school naar keuze 
U kunt uw kind aanmelden voor een basisschool vanaf de dag waarop uw kind 2 jaar wordt. Heeft u in ons de school gevonden die voldoet aan uw wensen, dan meldt u uw kind aan door het inschrijfformulier in te vullen. Een inschrijfformulier kunt u bij het kindcentrum ophalen. Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding doorgeeft. Hierbij kunt u ook denken aan informatie of adviezen, die u met betrekking tot uw kind heeft gekregen vanuit het consultatiebureau, de peuterspeelzaal of de kinderopvang. De school kan dan onderzoeken welke ondersteuning en begeleiding uw kind nodig heeft. Bij een verhuizing ontvangen we ook het onderwijskundig rapport van de vorige school. 

Schoolondersteuningsprofiel 
Informatie over de onderwijsondersteuning die ons kindcentrum biedt, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel. Dit profiel kunt u op onze website raadplegen. 

Ontwikkelingsperspectief 
Heeft uw kind bij plaatsing op ons kindcentrum extra ondersteuning nodig en volgt hij/zij een afwijkend onderwijsprogramma, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Daarvoor stellen we in overleg met u (binnen 6 weken na inschrijving) het ontwikkelingsperspectief op, waarin staat welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen. We gebruiken hiervoor ook de medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en de behaalde leerresultaten. Indien nodig wordt gekeken naar de thuissituatie en worden eventueel aanvullende observaties en/of onderzoeken gedaan. Indien u het niet eens bent met het beschreven perspectief, dan bespreekt u dit met ons. Wanneer dit gesprek niet tot overeenstemming leidt, kunt u een second opinion aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Blijkt het geschil niet oplosbaar dan kunt u één en ander voorleggen aan de geschillencommissie ‘toelating en verwijdering’. Deze commissie geeft binnen 10 weken een oordeel aan het schoolbestuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kindcentrum of ga naar www.swv-drechtsteden.nl. 

Leerlingdossier

Om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen, leggen we regelmatig de resultaten vast. We kijken hoe ver een kind is, waar we moeten bijsturen of van koers moeten veranderen. De ontwikkeling wordt bijgehouden door middel van observatie en toetsing. In iedere groep wordt een leerlingdossier bijgehouden. Daarin worden van elke leerling de gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders/verzorgers, speciale onderzoeken, evt. handelingsplannen en de toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. 

Hoe krijgt u informatie over de vorderingen van uw kind?

 • Tweemaal per jaar zijn er gespreksmomenten: de startgesprekken en de gesprekken n.a.v. het eerste rapport. U kunt zich daarvoor inschrijven via Parro.  
 • In november en in juni is er gelegenheid om, indien u dat wenst, een 10-minutengesprek aan te vragen. 
 • De leerlingen van de groepen 2 t/m 8 ontvangen tweemaal een rapport met zowel cijfers, letters als opmerkingen van de leerkracht. 
 • U kunt inloggen op het ouderportaal, waarin u de toetsresultaten van uw kind(eren) kunt inzien.
 • Als er iets bijzonders aan de hand is met uw kind, wordt u natuurlijk direct ingelicht. 

Ons kindcentrum hanteert een leerlingvolgsysteem. Naast de toetsen die bij de verschillende moderne methodes horen, maken wij op ons kindcentrum ook gebruik van landelijk genormeerde toetsen die ontwikkeld zijn door CITO. Deze objectieve toetsen meten de leerresultaten van een kind op vaste tijdstippen in vergelijking met de leerlingen in ons land. Zij gaan over alle onderdelen op het gebied van lezen, taal en rekenen. Bovendien zijn deze toetsen een instrument om storingen in de leerontwikkeling op te sporen en nauwkeurig te omschrijven. Zo kan er tijdig worden gekeken op welke manier we een kind het beste verder kunnen helpen. De gegevens worden zorgvuldig geanalyseerd en daarna bewaard in het leerlingvolgsysteem. 

U heeft als ouder/verzorger recht op inzage in het dossier van uw zoon of dochter. U kunt daarvoor een verzoek indienen bij de directeur van de school.

Zorg voor het jonge kind

In de groepen 1 en 2, de kleutergroepen, zijn de verschillen altijd erg groot. De jongste kleuter heeft boven alles behoefte aan veiligheid. Het maken van onderlinge afspraken en samenspel behoort nog niet tot zijn bagage. De oudste kleuter wil graag meedoen met de grotemensenwereld en heeft interesse voor rekenen, schrijven en lezen. Je komt er het ondernemende kind tegen dat ingaat op elk nieuw initiatief, maar ook het stille, teruggetrokken kind dat steeds een duwtje in de rug nodig heeft om tot initiatieven te komen. Kleuters leren we zoveel mogelijk spelend een aantal vaardigheden aan, zoals verfijning van de motoriek, het samen spelen, praten en omgaan met leeftijd-genootjes. Deze vaardigheden ontwikkelen zich verder naarmate de kleuter ouder wordt en daarnaast worden oudste kleuters door middel van allerlei activiteiten voorbereid op groep 3.
We zorgen ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk kleuter mogen zijn. De hoeken hebben een belangrijke plaats. In de hoeken is een leeromgeving gecreëerd die d.m.v. spel uitdaagt tot (taal)ontwikkeling, rekenontwikkeling en het contact met de ander. Een uitdagende leeromgeving is een belangrijk onderdeel van de onderwijsontwikkeling. De kring is vaak het vertrekpunt van iedere activiteit. Het onderwijs wordt gegeven aan de hand van thema’s. Binnen een thema worden allerlei leeractiviteiten ondergebracht, er wordt getekend, geknipt en geplakt. Maar ook aspecten die te maken hebben met het voorbereidend rekenen, voorbereidend schrijven en lezen komen aan de orde. Ons kindcentrum maakt gebruik van de methode Schatkist. Via het observatie-instrument KIJK worden de kleuters het hele jaar door gevolgd. 

Onderwijs aan excellente leerlingen 

Binnen SCOPS vinden wij dat elk kind talent bezit en recht heeft op talentontwikkeling. Voor alle kinderen en dus ook voor (hoog)begaafde leerlingen, de excellente groep, is het belangrijk de best mogelijke leerresultaten te behalen. 

Binnen de scholen van onze vereniging gaan wij voor: 

 • Het stimuleren en helpen van de leerlingen bij een evenwichtige ontwikkeling van hun persoonlijkheid en mogelijkheden. 
 • Het afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen waardoor de best mogelijke resultaten worden behaald. 
 • Het stimuleren van de kwaliteiten/talenten. 
 • Het regelmatig in contact brengen van excellente leerlingen met ontwikkelingsgelijken. 
 • Een solide sociale basis en een emotioneel harmonische ontwikkeling. 
 • Een specifieke benadering van de excellente leerlingen door op zoek te gaan en aan te sluiten op hun eigen leerstijl. 
 • Het stimuleren van de innerlijke gedrevenheid. 

 

Dat betekent dat wij binnen onze scholen: 

 • Binnen 2 maanden kleuteronderwijs leerlingen screenen op een ontwikkelingsvoorsprong. 
 • 8 jaar lang alert zijn op eventuele onderpresteerders en bij signalering trachten deze leerlingen hun talenten opnieuw te leren gebruiken. 
 • Excellente leerlingen zien als leerlingen met een hoge intelligentie, grote creativiteit en een goede taakgerichtheid. 
 • In de hele school (groep 1 t/m 8) werken we met een basis-, intensief, en verdiept aanbod. • Excellente leerlingen in de bovenstroom in de eigen groep extra uitdagende stof geven op meerdere vakgebieden. 
 • Excellente leerlingen elkaar regelmatig kunnen ontmoeten op aparte momenten met gelijkgestemden (waar mogelijk een plusklas). 
 • Het lesaanbod laten aansluiten op de leerbehoeften en interesses van de excellente leerlingen. 
 • Excellente leerlingen naast een aanbod op groepsniveau ook aanbod op individueel niveau geven om recht te doen aan de grote verscheidenheid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In het kader van huiselijk geweld, waaronder ook ouderenmishandeling en kindermishandeling, is de school vanaf 1 juli 2013 verplicht om bij signalen en of vermoedens van mishandeling volgens een 5-stappenplan de signalen of vermoedens te onderzoeken. Per 1 januari 2019 is de meldcode aangescherpt. 

Wat is de meldcode? De meldcode is gebaseerd op 5 stappen.

 • Stap 1: in kaart brengen van signalen. 
 • Stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Veilig Thuis. 
 • Stap 3: gesprek met de betrokkene.
 • Stap 4: wegen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? 
  • Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid? 
 • Stap 5: neem twee beslissingen: hulp organiseren of melden. 
  • Is melden noodzakelijk? 
  • Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? 

SCOPS heeft het beleid met betrekking tot de meldcode voor alle scholen vastgesteld. De intern begeleiders hebben voorlichting gekregen over het omgaan met de meldcode.