Onderwijs

De kinderen komen naar ons kindcentrum om te leren. Wij doen er alles aan om goed onderwijs te geven, en zijn voortdurend op zoek naar verbetering. Een goed pedagogisch klimaat in de groepen is de basis van waaruit wij werken. 

Kwaliteit 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goede resultaten behalen die passen bij hun mogelijkheden. Om dit te verwezenlijken zijn wij alert op zaken die de kwaliteit van ons onderwijs raken zoals (onder andere):

Vernieuwing van lesmethoden
We hanteren moderne lesmethoden die aansluiten bij onze visie en die aansluiten bij de kerndoelen die door het ministerie gesteld worden.

Gebruik maken van een goed leerlingvolgsysteem
Resultaten van toetsen en observaties worden genoteerd in Parnassys. Dit is het leerlingvolgsysteem wat wij op ons kindcentrum hanteren. Middels een eigen account is het mogelijk voor ouders om in te loggen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en de gegevens van hun kind(eren) in te zien. Toetsopbrengsten helpen ons de kwaliteit van ons onderwijs in het oog te houden en waar nodig te verbeteren.

Scholing van personeel
De kennis van ons personeel houden wij graag up to date. Dat betekent dat er regelmatig teamscholing of individuele scholing gevolgd wordt. 

Gebruik maken van een goed kwaliteitssysteem
Op ons kindcentrum werken we met kwaliteitskaarten. Op deze kaarten staat omschreven hoe wij goed onderwijs willen geven en welke standaarden wij daarvoor willen aanhouden. Leerlingen, ouders en leerkrachten worden regelmatig gevraagd om terugkoppeling op ons onderwijs te geven.

Wanneer kinderen ons kindcentrum verlaten, dan hebben zij zich qua kennis en vaardigheden ontwikkeld passend bij hun intelligentie en competenties. Ze zijn zelfstandig en sociaal vaardig. 

Hieronder willen we u een terug- en vooruitblik geven op de thema's waarop wij het afgelopen jaar ons onderwijs verbeterd hebben en de thema's waar we het komende cursusjaar mee aan de slag gaan.

Terugblik 2022-2023

Een greep uit de zaken die aan de orde zijn geweest:                                                                                  
- De peuter/kleuterklas is gestart.
- De nieuwe leesmethode Atlantis is geimplementeerd.   
- Als team hebben we de scholing Teach like a champion gevolgd (leerkrachtvaardigheden). 
- Alle leerkrachten die nog niet bevoegd waren om de kanjertraining te geven (onze methode sociaal-emotionele ontwikkeling) hebben de scholing gevolgd en hun certificaat behaald.
- We hebben ons 50-jarig bestaan gevierd.

Plannen voor het cursusjaar 2023-2024
- Komend jaar zal het maken van een nieuw schoolplan voor de komende vier jaar centraal staan.
- We zullen ons curriculum burgerschap uitbreiden met een eigen schoolcanon.
- Ons schrijfonderwijs wordt onder de loep genomen; wat willen we veranderen.
- We gaan onderzoek doen naar een methode seksuele ontwikkeling.

Naast al deze onderwijsinhoudelijke plannen willen we uiteraard ook aandacht besteden aan activiteiten die georganiseerd zullen worden rondom kinderboekenweek, sinterklaasfeest, Kerstmis, Pasen, koningsdag, afscheid groep 8 en dergelijke. 

Explicite Directe Instructie (EDI)

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen profiteren van een goede instructie. Daarom geven de leerkrachten op Kindcentrum Prins Constantijn les volgens het lesmodel Explicite Directe Instructie (EDI).

EDI is een bewezen aanpak om de leseffictiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Het lesmodel gaat uit van verschillende leervermogens van leerlingen. Het ondersteunt leerlingen bij het stapsgewijs en actief eigen maken van de lesstof. Het lesmodel geeft structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. 

EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd en neemt de leerwinst toe. EDI brengt leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. 

De EDI-model passen de leerkrachten toe tijdens de lessen van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.

Resultaat

De afgelopen vijf jaar zijn de leerlingen van groep 8 als volgt uitgestroomd:

Schooljaar Pro BK/KL TL TL/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO
2018-2019 0 1 8 2 4 4 2
2019-2020 0 5 1 5 0 8 7
2020-2021 0 11 1 3 2 8 3
2021-2022 1 8 0 4 0 4 7
2022-2023 0 4 4 5 2 7 3

Pro = Praktijkonderwijs
BL  = Basisberoepsgerichte Leerweg
KL  = Kaderberoepsgerichte Leerweg
TL  = Theoretische leerweg

De resultaten van het schooleindonderzoek worden ook gebruikt om de resultaten van het onderwijs van onze school te bepalen. De individuele resultaten worden omgerekend naar een schoolscore. Als een school een schoolscore heeft van –0,5 en hoger, dan is het onderwijs van deze school van een voldoende hoog niveau. Bij een schoolscore lager dan –0,5 spreekt de onderwijsinspectie van een onvoldoende resultaat. Scoort een school drie keer op rij een onvoldoende, dan spreekt de inspectie van een zeer zwakke basisschool en komt deze school onder verscherpt toezicht. In de hiernaast getoonde tabel ziet u de schoolscore van onze school in de laatste 5 jaar:

Schooljaar Score Beoordeling
2017 – 2018 + 217.0 Voldoende
(gemiddelde landelijke score Route 8: 206)

2018-2019 + 215.4 Voldoende
(gemiddelde landelijke score Route 8: 205)

2019-2020 Geen eindtoets kunnen doen i.v.m. coronavirus

2020-2021 + 202,8 Onvoldoende
(gemiddelde landelijke score Route 8: 208)

2021-2022 + 189,8 Onvoldoende
(gemiddelde landelijke score Route 8: 200)

2022-2023 + 208,7 Voldoende
(gemiddelde landelijke score Route 8: 200)

Opbrengsten op fundamenteel- en streefniveau
Naast de gemiddelde eindtoetsscore wordt er door de onderwijsinspectie ook gekeken naar het behaalde resultaat op fundamenteel- en op streefniveau. Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet halen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.
Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep 8 het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool In Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school. 

Lezen Taalverzorging Rekenen
1F 2F 1F 2F 1F 2F/1S
2020 - 2021 100% 75% 93% 61% 86% 25%
2021 - 2022 96% 57% 96% 61% 75% 40%
2022 - 2023 96% 56% 100% 84% 96% 52%

Kerndoelen

De vak- en vormingsgebieden zijn beschreven in ons schoolplan. Voor elk vak zijn kerndoelen vastgesteld. Bij de aanschaf van een nieuwe methode kijken wij goed of alle kerndoelen aan bod komen. De leerkracht deelt het cursusjaar in en zorgt ervoor dat alle leerstof behandeld wordt. De leerstof die in een bepaald jaar aan de orde komt, wordt aan het begin van het jaar in een informatiebulletin aan ouders/verzorgers uitgelegd en eventueel tijdens de informatieavond/nieuwjaarsreceptie toegelicht. In een maandelijke nieuwsmail per groep worden de doelen die in die maand centraal staan aan ouders kenbaar gemaakt. Aan het eind van de basisschool hebben alle kinderen instructie gehad op de verplichte leerstof. Sommige kinderen redden dat niet, terwijl anderen veel meer aankunnen. 

Inspectie van het onderwijs 

De school meet structureel de resultaten van het onderwijs en zet dit af tegen de normen van de inspectie van het onderwijs. De inspectie stelde in juni 2022 dat de kwaliteit van ons onderwijs op orde is en het basisarrangement gehandhaafd blijft. Zoals de meeste basisscholen in Nederland doen ook wij mee aan landelijke Cito-toetsen (vanaf groep 3). De resultaten daarvan zeggen wat over het rendement van het onderwijs. De resultaten van de entreetoets (groep 7) en de eindtoets (groep 8) liggen meestal rond (boven) het landelijk gemiddelde. In 2021 en 2022 hebben we het landelijk gemiddelde niet behaald. In 2023 zaten we  boven het landelijk gemiddelde. Voor de eindtoets hanteren wij de Route 8 (eind)toets. De toetsen die we voor de verschillende vakken in alle groepen gebruiken bij het Cito leerlingvolgsysteem laten goede gemiddelden zien.

Het laatste inspectierapport is via deze link terug te lezen.

Onderwijstijd

We willen onze onderwijstijd goed benutten. In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen. 

Onze onderwijstijden zijn: 

Groep 1 t/m 4:
08.30 - 14.30 uur: maandag, dinsdag en donderdag
08.30 - 12.15 uur: woensdag en vrijdag

Groep 5 t/m 8:
08.30 – 14.30 uur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (voor de herfstvakantie en na de meivakantie vervalt de vrijdagmiddag)
08.30 – 12.15 uur: woensdag

Om echt om half 9 te kunnen starten met ons onderwijs gaan de deuren om 08.20 uur open. 08.25 klinkt de eerste bel, 08.30 de tweede bel. Ouders worden verzocht bij de tweede bel weer buiten te zijn.

Onderwijs op maat

Op ons kindcentrum wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat alle kinderen binnen de groep gehouden worden. Kinderen met een ander programma (eigen leerlijn) zitten bij hun leeftijdsgenoten en gaan niet naar een andere groep toe. De juf of meester organiseert de lessen zo dat alle kinderen de benodigde aandacht en uitleg krijgen.

Kinderen wordt geleerd om, in de tijd dat de leerkracht zijn aandacht richt op de extra ondersteuning binnen zijn/haar groep, zelfstandig verder te werken. Voor hulp kan dan een beroep worden gedaan op een medeleerling. De kernvakken (Rekenen, Taal, Technisch lezen en Begrijpend lezen) worden op drie niveaus aangeboden. 

Een goed pedagogisch klimaat in de groepen is de basis van waaruit we werken. Structuur en persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk voor de concentratie en de ontwikkeling van onze kinderen.

Huiswerk

Zelfstandig plannen en leren zijn onmisbare vaardigheden. Het leren en maken van huiswerk wordt daarom vanaf groep 3 langzaam opgebouwd. Op die manier worden de leerlingen stapje voor stapje voorbereid op het werken in het vervolgonderwijs. 

De groepen 1 en 2 krijgen geen huiswerk.

In groep 3 krijgen kinderen leeshuiswerk mee wanneer dit gewenst is. Daarnaast hebben ze één boekenbeurt. 

In groep 4 bestaat het huiswerk uit het oefenen van de tafels. Bij elk lesblok van spelling gaan de nieuwe woordpakketten mee naar huis en, indien nodig, wordt er thuis geoefend met technisch lezen. Ook in deze groep houden de kinderen één boekenbeurt. 

Vanaf groep 5 is er ook huiswerk voor vakken zoals biologie, aardrijkskunde en geschiedenis ter voorbereiding op toetsen, maar ook spelling en lezen als dat nodig is. Daarnaast houden de kinderen één boekenbeurt en één spreekbeurt. 

Groep 6 heeft één keer in de week huiswerk, groep 7 twee keer in de week en groep 8 drie keer in de week. 

Het huiswerk wordt minimaal één week van tevoren mee naar huis gegeven. De leerkracht zet dit huiswerk op het bord in de klas en in de agenda van Parro, zodat ouders op de hoogte zijn.

Opleiden

Binnen het kindcentrum zijn geregeld stagiaires actief vanuit het mbo en hbo. Wij doen ons best mee te werken aan het opleiden van onze toekomstige collega’s. Stagiaires worden begeleid door een leerkracht of een pedagogisch medewerker van het kindcentrum. Regelmatig is er ook een Leraar in Opleiding actief. Dit is een leraar die in de afrondende fase van de opleiding is en werkzaam is in een van de groepen van de basisschool. De eindverantwoording blijft bij de vaste leerkrachten. 

Wanneer het leren op de werkplek goed vorm krijgt, ontstaat er een win-win situatie. De school heeft extra handen in de klas en de student kan theorie en praktijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden.

Voor het onderwijs zijn wij opleidingsschool voor Pabo Inholland en Pabo Ede. Voor de opvang en onderwijsassistenten hebben wij contacten met Da Vinci.

Leerlingenraad

Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. De visie van Kindcentrum Prins Constantijn is om leerlingen meer te betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen.

Daarnaast dienen we in het onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hierdoor zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

De leerlingenraad bij ons op school is een groep enthousiaste leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, die binnen de school voor alle leerlingen spreekt. Uit iedere groep zijn dit twee leerlingen. Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op Kindcentrum Prins Constantijn. De leerlingen uit de leerlingenraad zijn door middel van een stemming gekozen door de kinderen uit de klas. De gekozen leden blijven een jaar lid. 

Peuter/kleuterklas

Wij vinden het belangrijk om een goede doorgaande leer- en ontwikkellijn tussen de kinder- en peuteropvang en school te hebben om zo de overgang tussen opvang en onderwijs voor de kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen. We zijn daarom gestart met een peuter/kleuterklas.

Waarom een peuter/kleuterklas?
Vanuit onze ervaringen in de praktijk merken we dat er soms kinderen zijn die voor hun vierde verjaardag al toe zijn aan groep 1. Daarnaast zijn er ook driejarigen die juist meer tijd nodig hebben om te wennen aan nieuwe situaties. Door het creëren van een peuter/kleuterklas krijgen deze kinderen langer de tijd om te wennen aan een nieuwe omgeving met een nieuwe juf en leeftijdsgenootjes in aanwezigheid van een vaste pedagogisch medewerker. Vierjarige kinderen kunnen de driejarige kinderen coachen, waardoor ze zich competenter voelen en het zelfvertrouwen groeit. Ook kunnen ze hun toekomstige klasgenootjes vast leren kennen. 

Kinderen mogen deelnemen aan de peuter/kleuterklas als ze 3,5 jaar zijn. Er wordt verwacht dat het kind zindelijk is. Daarnaast moet het kind op onze basisschool ingeschreven staan.
U kunt uw kind aanmelden voor de peuter/kleuterklas via www.kinderopvangpapendrecht.nl