Onderwijs

De kinderen komen naar ons kindcentrum om te leren. Wij doen er alles aan om goed onderwijs te geven, en zijn voortdurend op zoek naar verbetering. Een goed pedagogisch klimaat in de groepen is de basis van waaruit wij werken. 

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goede resultaten behalen die passen bij hun mogelijkheden. Om dit te verwezenlijken zijn wij alert op zaken die de kwaliteit van ons onderwijs raken zoals (onder andere):

Vernieuwing van lesmethoden
We hanteren moderne lesmethoden die aansluiten bij onze visie en die aansluiten bij de kerndoelen die door het ministerie gesteld worden.

Gebruik maken van een goed leerlingvolgsysteem
Resultaten van toetsen en observaties worden genoteerd in Parnassys. Dit is het leerlingvolgsysteem wat wij op ons kindcentrum hanteren. Middels een eigen account is het mogelijk voor ouders om in te loggen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en de gegevens van hun kind(eren) in te zien. Toetsopbrengsten helpen ons de kwaliteit van ons onderwijs in het oog te houden en waar nodig te verbeteren.

Scholing van personeel
De kennis van ons personeel houden wij graag up to date. Dat betekent dat er regelmatig teamscholing of individuele scholing gevolgd wordt. 

Gebruik maken van een goed kwaliteitssysteem
Op ons kindcentrum werken we met kwaliteitskaarten. Op deze kaarten staat omschreven hoe wij goed onderwijs willen geven en welke standaarden wij daarvoor willen aanhouden. Leerlingen, ouders en leerkrachten worden regelmatig gevraagd om terugkoppeling op ons onderwijs te geven.

Wanneer kinderen ons kindcentrum verlaten, dan hebben zij zich qua kennis en vaardigheden ontwikkeld passend bij hun intelligentie en competenties. Ze zijn zelfstandig en sociaal vaardig. 

Resultaat

De afgelopen vier jaar zijn de leerlingen van groep 8 als volgt uitgestroomd:

Schooljaar Pro BK/KL TL TL/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO
2016-2017 0 5 4 1 0 5 9
2017-2018 0 3 1 2 1 3 5
2018-2019 0 1 8 2 4 4 2
2019-2020 0 5 1 5 0 8 7

Pro = Praktijkonderwijs
BL  = Basisberoepsgerichte Leerweg
KL  = Kaderberoepsgerichte Leerweg
TL  = Theoretische leerweg

De resultaten van het schooleindonderzoek worden ook gebruikt om de resultaten van het onderwijs van onze school te bepalen. De individuele resultaten worden omgerekend naar een schoolscore. Als een school een schoolscore heeft van –0,5 en hoger, dan is het onderwijs van deze school van een voldoende hoog niveau. Bij een schoolscore lager dan –0,5 spreekt de onderwijsinspectie van een onvoldoende resultaat. Scoort een school drie keer op rij een onvoldoende, dan spreekt de inspectie van een zeer zwakke basisschool en komt deze school onder verscherpt toezicht. In de hiernaast getoonde tabel ziet u de schoolscore van onze school in de laatste 5 jaar:

Schooljaar Score Beoordeling
2015 – 2016 + 212.3 Voldoende
(gemiddelde landelijke score Route 8: 205)

2016 – 2017 + 212.9 Voldoende
(gemiddelde landelijke score Route 8: 207)

2017 – 2018 + 217.0 Voldoende
(gemiddelde landelijke score Route 8: 206)

2018-2019 + 215.4 Voldoende
(gemiddelde landelijke score Route 8: 205)

2019-2020 Geen eindtoets kunnen doen i.v.m. coronavirus

Kerndoelen

De vak- en vormingsgebieden zijn beschreven in ons schoolplan. Voor elk vak zijn kerndoelen vastgesteld. Bij de aanschaf van een nieuwe methode kijken wij goed of alle kerndoelen aan bod komen. De leerkracht deelt het cursusjaar in en zorgt ervoor dat alle leerstof behandeld wordt. De leerstof die in een bepaald jaar aan de orde komt, wordt aan het begin van het jaar in een folder aan ouders/verzorgers uitgelegd en eventueel tijdens de informatieavond/ nieuwjaarsreceptie toegelicht. Aan het eind van de basisschool hebben alle kinderen instructie gehad op de verplichte leerstof. Sommige kinderen redden dat niet, terwijl anderen veel meer aankunnen. 

Inspectie van het onderwijs 

De school meet structureel de resultaten van het onderwijs en zet dit af tegen de normen van de inspectie van het onderwijs. De inspectie stelde in mei 2018 dat de kwaliteit van ons onderwijs op orde is en het basisarrangement gehandhaafd blijft. Zoals de meeste basisscholen in Nederland doen ook wij mee aan landelijke Cito-toetsen. De resultaten daarvan zeggen wat over het rendement van het onderwijs. De resultaten van de entreetoets (groep 7) en de eindtoets (groep 8) liggen meestal rond (boven) het landelijk gemiddelde. Voor de eindtoets hanteren wij de Route 8 (eind)toets. De toetsen die we voor de verschillende vakken in alle groepen gebruiken bij het Cito leerlingvolgsysteem laten goede gemiddelden zien.

Het laatste inspectierapport is via deze link terug te lezen.

Onderwijstijd

We willen onze onderwijstijd goed benutten. In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen. 

Onze onderwijstijden zijn: 

Groep 1 t/m 4:
08.30 - 14.30 uur: maandag, dinsdag en donderdag
08.30 - 12.15 uur: woensdag
08:30 - 12:00 uur: vrijdag

Groep 5 t/m 8:
08.30 – 14.30 uur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (voor de herfstvakantie en na de meivakantie vervalt de vrijdagmiddag)
08.30 – 12.15 uur: woensdag

Om echt om half 9 te kunnen starten met ons onderwijs gaan de deuren om 08.20 uur open. 08.25 klinkt de eerste bel, 08.30 de tweede bel. Ouders worden verzocht bij de tweede bel weer buiten te zijn.

Onderwijs op maat

Op ons kindcentrum wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat alle kinderen binnen de groep gehouden worden. Kinderen met een ander programma (eigen leerlijn) zitten bij hun leeftijdsgenoten en gaan niet naar een andere groep toe. De juf of meester organiseert de lessen zo dat alle kinderen de benodigde aandacht en uitleg krijgen.

Kinderen wordt geleerd om, in de tijd dat de leerkracht zijn aandacht richt op de extra ondersteuning binnen zijn/haar groep, zelfstandig verder te werken. Voor hulp kan dan een beroep worden gedaan op een medeleerling. De kernvakken (Rekenen, Taal, Technisch lezen en Begrijpend lezen) worden op drie niveaus aangeboden. 

Een goed pedagogisch klimaat in de groepen is de basis van waaruit we werken. Structuur en persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk voor de concentratie en de ontwikkeling van onze kinderen.

Huiswerk

Zelfstandig plannen en leren zijn onmisbare vaardigheden. Het leren en maken van huiswerk wordt daarom vanaf groep 3 langzaam opgebouwd. Op die manier worden de leerlingen stapje voor stapje voorbereid op het werken in het vervolgonderwijs. 

De groepen 1 en 2 krijgen geen huiswerk.

In groep 3 krijgen kinderen leeshuiswerk mee wanneer dit gewenst is. Daarnaast hebben ze één boekenbeurt. 

In groep 4 bestaat het huiswerk uit het oefenen van de tafels. Bij elk lesblok van spelling gaan de nieuwe woordpakketten mee naar huis en, indien nodig, wordt er thuis geoefend met technisch lezen. Ook in deze groep houden de kinderen één boekenbeurt. 

Vanaf groep 5 is er ook huiswerk voor vakken zoals biologie, aardrijkskunde en geschiedenis ter voorbereiding op toetsen, maar ook spelling en lezen als dat nodig is. Daarnaast houden de kinderen één boekenbeurt en één spreekbeurt. 

Groep 6 heeft één keer in de week huiswerk, groep 7 twee keer in de week en groep 8 drie keer in de week. 

Het huiswerk wordt minimaal één week van tevoren mee naar huis gegeven. De leerkracht zet dit huiswerk op het bord in de klas en in de agenda van Parro, zodat ouders op de hoogte zijn. In groep 5 starten we met het maken van een werkstuk. Groep 5 doet dit, onder begeleiding van de leerkracht, in de klas. Vanaf groep 6 wordt het werkstuk thuis gemaakt. 

Opleiden

Binnen het kindcentrum zijn geregeld stagiaires actief vanuit het mbo en hbo. Wij doen ons best mee te werken aan het opleiden van onze toekomstige collega’s. Stagiaires worden begeleid door een leerkracht of een pedagogisch medewerker van het kindcentrum. Regelmatig is er ook een Leraar in Opleiding actief. Dit is een leraar die in de afrondende fase van de opleiding is en werkzaam is in een van de groepen van de basisschool. De eindverantwoording blijft bij de vaste leerkrachten. 

Wanneer het leren op de werkplek goed vorm krijgt, ontstaat er een win-win situatie. De school heeft extra handen in de klas en de student kan theorie en praktijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden.

Voor het onderwijs zijn wij opleidingsschool voor Pabo Inholland en Pabo Ede. Voor de opvang en onderwijsassistenten hebben wij contacten met Da Vinci.

Leerlingenraad

Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. De visie van Kindcentrum Prins Constantijn is om leerlingen meer te betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen.

Daarnaast dienen we in het onderwijs aandacht te besteden aan: actief burgerschap en sociale integratie. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hierdoor zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

De leerlingenraad bij ons op school is een groep enthousiaste leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, die binnen de school voor alle leerlingen spreekt. Uit iedere groep zijn dit twee leerlingen. Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op Kindcentrum Prins Constantijn. De leerlingen uit de leerlingenraad zijn door middel van een stemming gekozen door de kinderen uit de klas. De gekozen leden blijven een jaar lid.