Ouders

Ouders hebben een bijzondere plek op school, want het zijn hun kinderen die op kindcentrum Prins Constantijn zitten. Vandaar dat ouderbetrokkenheid bij ons een belangrijk thema is.

Ouderbetrokkenheid

Als kindcentrum zijn we al een aantal jaar bezig met het thema ‘ouderbetrokkenheid’. De afgelopen jaren is er veel gebeurd op dit gebied. 

Ouders kiezen bewust voor het kindcentrum als een verantwoorde speel- en leeromgeving. Het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren) vinden we van groot belang en we verwachten van ouders daarom een coöperatieve houding. Daarvoor is er veel contact met ouders nodig. Een gezamenlijk streven om elkaar goed te begrijpen.

Wij zien graag een doorgaande lijn tussen het kindcentrum en thuis en andersom. Hierdoor kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Kinderen leren en ontwikkelen zich beter naarmate school en ouders beter samenwerken. We doen dat vanuit de volgende visie: 

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een goede samenwerking tussen school en ouders. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen werken we aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind. 

Na een driejarig traject waarin ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten nauw hebben samengewerkt, zijn wij in juni 2018 officieel gecertificeerd door het CPS als een kindcentrum die goed werkt en goede resultaten boekt op het thema ouderbetrokkenheid.

Communicatie

We vinden contact met ouders/verzorgers erg belangrijk. Ouders/verzorgers van peuters en kleuters lopen vaker even binnen om een praatje te maken met de pedagogisch medewerker of groepsleerkracht. Maar ook voor de ouders/verzorgers van oudere kinderen behoeft de drempel van ons kindcentrum niet hoog te zijn.

Op de volgende manieren proberen we met u de contacten te onderhouden:  

 • Aan het begin van het cursusjaar, vindt er een nieuwjaarsreceptie plaats. Hierbij worden ouders en kinderen samen uitgenodigd om op een leuke manier de leerstof/werkwijze van het desbetreffende leerjaar te bekijken. Ook vindt er soms een inhoudelijke presentatie plaats.
 • Er zijn ouder-kindgesprekken over de vorderingen van uw kind. De resultaten worden dan met u besproken. U kunt zich hiervoor via Parro inschrijven.  
 • Iedere maand verschijnt de maandinfo, vol nieuws en wetenswaardigheden. De maandinfo ontvangt u via Parro.
 • Veel informatie kunt u vinden op onze website www.prinsconstantijn.nl
 • Eind van het cursusjaar sluiten we af met een zomerfeest voor kinderen en ouders/verzorgers (barbecue o.i.d.)
 • U bent altijd welkom voor een gesprek. 

De medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is ook een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad bestaat uit drie ouders/verzorgers en drie personeelsleden. De directeur van de school is als adviseur aan deze raad verbonden. De raad kan besprekingen voeren met het bevoegd gezag (het bestuur), de schoolleiding, het team, de ouderraad, enz. betreffende alle zaken die de school aangaan. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en heeft in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Dit betekent dat het bevoegd gezag geen beslissing op bepaalde terreinen kan nemen zonder dat de meerderheid van de MR daarmee heeft ingestemd.

Voorbeelden van aandachtsvelden van de MR zijn: 

 • het schoolplan 
 • de informatiegids 
 • het toelatingsbeleid
 • het werkverdelingsplan
 • eventuele fusie van de school 
 • formatie 
 • ouderbijdragen 

Als er een vacature is voor de oudergeleding dan vinden er verkiezingen plaats. U kunt zich kandidaat stellen voor de MR als uw kind(eren) langer dan één jaar op onze school zit(ten) en u bereid bent om uw taak in de raad te vervullen in overeenstemming met de grondslag en de doelstellingen van de school. Kandidaten die gekozen worden hebben minimaal drie jaar zitting in de MR en zijn eventueel herkiesbaar. 

Leden van de MR 

Namens de ouders: 

 • Mw. A. Risseeuw 
 • Mw. A. Lagendijk
 • Mw. E. Stam (tevens GMR lid)

Namens het personeel: 

 • Dhr. F. Godeke
 • Mw. X. de Vries
 • Mw. A. van der Stroom (tevens GMR lid)

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. Daarin hebben afgevaardigden van de zeven medezeggenschapsraden van de zeven scholen van de SCOPS zitting. In de GMR worden schooloverstijgende zaken als taakbeleid, vakantieregeling en personeelsbeleid besproken.

De ouderraad (OR)

Behalve in de Medezeggenschapsraad (MR) zijn ook enthousiaste ouders betrokken die allerlei activiteiten voor de leerlingen samen met het personeel organiseren en coördineren.  De OR heeft een eigen werkplan waarin alle taken staan omschreven. Een groot deel van de werkzaamheden bestaat uit het (helpen) organiseren van Kerst, Pasen, sportactiviteiten, afscheidsavond groep 8 etc. 

Zonder de hulp en inzet van de OR zijn veel extra activiteiten binnen de school niet mogelijk. 

Leden van de OR:

 • Mw. Robin van Gent (lid & voorzitter & PR)
 • Mw. Jolanda de Koning (lid & secretaris)
 • Mw. Noaual Taijou (lid & penningmeester)
 • Mw. Jorina van Sintruije (lid)
 • Mw. Lieneke Ritchi (lid)
 • Mw. Corlien de Jong (lid)
 • Mw. Lise-Ann Breedveld (lid)
 • Mw. Petra Nobel (lid)
 • Mw. Wietske Kortooms (lid & leerkracht)

Gebedsgroep

Een keer in de zes weken komt een groepje ouders bij elkaar om te danken en bidden voor de kinderen, leerkrachten, de directie, veiligheid & harmonie in en om de school, zieken, de verschillende activiteiten, de ouderraad, de medezeggenschapsraad enz. We danken God voor alle goede dingen die in de afgelopen periode zijn gebeurd. Ook brengen we komende activiteiten bij Hem en vragen Zijn kracht en wijsheid, troost en liefde wanneer het juist minder goed gaat.

Het is heel bijzonder om samen met andere ouders te bidden voor de verschillende klassen en kinderen. Behalve dat de ouders zelf gebedsonderwerpen inbrengen, brengen ook kinderen, leerkrachten en directie hun gebedspunten in. 

Op de Parro kalender en in de maandinfo staan de bijeenkomsten vermeld. Wil je meedoen met de gebedsgroep of een keer meekijken, dan ben je van harte welkom! Voor meer informatie of het doorgeven van gebedspunten kun je contact opnemen met Marjan Bongers, 06 40 20 42 73 of via gebedsgroep@prinsconstantijn.nl.

Ouderbijdrage 

Basisonderwijs is gratis. Toch vraagt elke basisschool in Nederland aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Wij ook. Al het geld komt ten goede aan de kinderen. De OR besteedt uw bijdrage in overleg met het schoolteam voor: Sinterklaas, kerst attentie, paasmaaltijd, zomerfeest, schoolreisjes, leermiddelen, enzovoort. 

Verantwoording van de bestede gelden vindt plaats via het jaarverslag dat door de OR en de MR wordt gemaakt. 

 • De ouderbijdrage is vrijwillig en geldt voor één jaar. 
 • Ouders in de MR hebben instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van de hoogte van de bijdrage. 
 • De ouderbijdrage is door het schoolbestuur als volgt vastgesteld: € 22,50 voor elk schoolgaand kind. 

Voor een leerling die in de loop van het schooljaar op school komt, betaalt u vanaf de maand van binnenkomst tot de zomervakantie. Vanzelfsprekend bent u vrij een hoger bedrag te geven.

Alle leerlingen mogen, ongeacht of de ouder de vrijwillige bijdrage betaald heeft, meedoen met de georganiseerde activiteiten.

Informatie gescheiden ouders

In de wetgeving wordt aangegeven, dat de ouder die met het gezag over het kind belast is, de andere ouder op de hoogte moet brengen van alle belangrijke zaken, beslissingen en omstandigheden die het kind betreffen. Daarnaast is er het recht op informatie voor de niet met het gezag belaste ouder. De betreffende ouder dient daarvoor een verzoek om informatie in te dienen. 

Uitzonderingen op de plicht tot informatieverstrekking:  

 • Indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt. 
 • In gevallen dat de informatie, in verband met het beroepsgeheim, ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt. 
 • Als de informatieverstrekking niet in het belang van het kind is (in dit geval zal de school zwaarwegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren). 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de directeur. Gescheiden ouders kunnen via onze website of social media overigens altijd op de hoogte blijven van activiteiten.