Praktische zaken

Om alles op ons kindcentrum goed te laten verlopen is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van een aantal praktische zaken.

Schooltijden

De deuren gaan ’s morgens tien minuten voor schooltijd open. Alle leerlingen mogen dan naar binnen. Om 8.30 uur gaat de bel en beginnen de lessen.

De schooltijden voor de groepen 5 t/m 8 zijn zoals hiernaast staat vermeld. Alleen op de vrijdag zullen deze kinderen bepaalde periodes ’s middags vrij zijn. De afspraken daarover zijn: 

 • Alle vrijdagmiddagen direct voor vakanties, uitgezonderd de zomervakantie, zijn de bovenbouwleerlingen vrij. 
 • In de periode vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie zijn de bovenbouwleerlingen op vrijdagmiddag vrij. 
 • Vanaf de herfstvakantie tot aan de meivakantie hebben de bovenbouwleerlingen les op vrijdagmiddag. 
 • Vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie zijn de bovenbouwleerlingen vrij op vrijdagmiddag
Groep 1 t/m 4
Ma, di, do 8.30 uur - 14.30 uur
Wo, vrij 8.30 uur - 12.15 uur
Groep 5 t/m 8
Ma, di, do, vrij 8.30 uur - 14.30 uur
 

(soms vrijdagmiddag vrij,
zie hiernaast)

Wo

8.30 uur - 12.15 uur

Vakantierooster

Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023 
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie  17-02-2024 t/m 25-03-2024
Paasweekeinde  29-03-2024 t/m 01-04-2024
Meivakantie  27-04-2024 t/m 12-05-2024
Tweede Pinksterdag 20-05-2024
Zomervakantie  12-07-2024 t/m 25-08-2024

Extra vrije middag/ dag voor alle groepen: 
Woensdag 4 oktober
Maandag 5 februari
Vrijdag 16 februari
Donderdag 20 juni
Vrijdag 21 juni

Ziekmelden en verlofaanvraag

Ziekmelding:
Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem/haar voor 8.30 uur afwezig melden. Dit kan via Parro of telefonisch via telefoonnummer: 078 615 49 54.

Verlofaanvraag:
Hieronder vindt u de verlofregeling zoals die officieel geldt. 
Extra verlof moet aangevraagd worden via het aanvraagformulier wat te vinden is op onze website onder het kopje ouders - downloads. We streven er naar om binnen een week u op uw verlofaanvraag te reageren. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. 

Leerplichtwet 
In de leerplichtwet staat dat ouders/verzorgers er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan, zomaar wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dat te controleren. U kunt extra verlof vragen in de volgende gevallen:  

 • Als uw kind mee moet doen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. U moet dit minimaal twee dagen tevoren op school melden.  
 • Voor een aantal religieuze feestdagen wordt elk jaar een afspraak gemaakt: voor Moslims: het Offer- en het Suikerfeest; voor Hindoes: het Divali- en het Holifeest; voor Joden: het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het Slotfeest, het Paasfeest en het Wekenfeest. Als richtlijn geldt: één dag vrij.

Vakantieverlof 
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. Ouders worden geacht in deze periode hun gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen ouders extra verlof voor hun kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden. Als de ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in een reguliere schoolvakantie weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. U dient het verlof minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school.

Gewichtige omstandigheden waarvoor verlof kan worden verleend:

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan. 
 • Een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. (1 dag of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of het huwelijk in of buiten Papendrecht wordt gesloten).  
 • Ernstige ziekte van ouders, grootouders, broer of zuster.  
 • Het overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. (van ouders ten hoogste 4 dagen, grootouders, broers of zusters ten hoogste 2 dagen, (bet)overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten, ten hoogste 1 dag).  
 • Bij gezinsuitbreiding.  
 • Bij 12½, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. 
 • Bij verhuizing.  
 • Overige gewichtige omstandigheden; geldt alleen in zeer bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van de directeur, dus niet voor carnaval, wintersport, e.d.

Als uw aanvraag om verlof wegens gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen betreft, neemt de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont de beslissing. De aanvraag dient minimaal zes weken van tevoren bij de directeur van de school te worden ingediend. 

Privacywet

De school is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van uw kind. In de Parro app kunt u per kind de privacy voorkeuren aangeven. 

Op ons kindcentrum zorgen we ervoor dat we voldoen aan de wetgeving op het gebied van privacy. De gegevens van uw kinderen worden conform wet- en regelgeving (AVG) behandeld en bewaard.

Kleding

Het is vanzelfsprekend dat leerlingen en personeel van ons kindcentrum correct en niet aanstootgevend gekleed gaan. Extreme en/of provocerende uitingen op kledinggebied, die te maken hebben met religie, politiek of sexualiteit zijn niet toegestaan. Als dit voorkomt zullen we dit bespreken.

Bewegingsonderwijs

Ons bewegingsonderwijs is er erop gericht om de kinderen kennis te laten maken met zoveel mogelijk onderdelen van het vak bewegingsonderwijs. De groepen 1 t/m 8 gymmen éénmaal per week in gymzaal ’De Spil’. De gymlessen zullen verzorgd worden door Freddie Godeke. De groepen 1 en 2 gaan dagelijks naar buiten en wanneer het regent gebruiken zij de grote zaal om te bewegen. De groepen 3 t/m 8 gaan één keer in de drie weken naar de gymzaal waar ze bewegen onder leiding van de eigen groepsleerkracht.

In verband met veiligheid en hygiëne dienen de kinderen te gymmen in correcte kleding, (korte broek en t-shirt of gympak en gymschoenen die alleen in de zaal gebruikt worden), sieraden/horloges moeten afgedaan worden en lange haren graag in een staart.

Woensdag
08.30 - 09.40 Groep 8
09.40 - 10.50 Groep 7
11.05 - 12.15 Groep 6
Donderdag
08.30 - 09.30 Groep 1
09.30 - 10.30 Groep 2
10.50 - 11.50 Groep 3
12.30 - 13.30 Groep 4
13.30 - 14.30 Groep 5

Vieringen en activiteiten

Op school wordt ruim aandacht geschonken aan de Christelijke feestdagen. Deze worden gevierd in de eigen klas, in de hal van de school of in de kerk.

Ook het sinterklaasfeest vieren wij. We ontvangen de sint met alle kinderen van ons kindcentrum waarna het feest in de eigen groep verder gevierd wordt

De verjaardagen van de groepsleerkrachten worden in klassenverband gevierd. Dit doen we op de juffen/meesterdag.

Overige activiteiten die we kunnen noemen:

 • kinderboekenweek
 • sportdag voor de groepen 7 en 8
 • koningsspelen
 • jaarafsluiting met ouders

Groepsopvoeringen

Om het jaar zal uw kind schitteren op ons podium. De groepsleerkracht bereidt samen met de kinderen een kleine opvoering voor. Verwacht hier geen grootse musical of iets dergelijks, het is een opvoering van ongeveer een kwartiertje.
Ons doel hierbij is groepsvorming, leren jezelf te presenteren en podiumangst overwinnen. Leerkrachten en kinderen genieten hier met elkaar van.

Schoolreisje en kamp

Elk jaar wordt er voor de kinderen van de basisschool een schoolreis georganiseerd. U krijgt in de loop van het schooljaar een parrobericht over de bestemming. De leerlingen van groep 8 gaan niet op schoolreis, zij gaan op schoolkamp! 

De kinderen van groep 8 gaan elk schooljaar in oktober op schoolkamp. De bestemming is ‘Buitenhuis Teteringen’, Meerberg 2a, 4904 SM Teteringen. Meer informatie over het kamp krijgt u van de groepsleerkrachten.

Sportevenementen

In de vakanties worden er diverse sportactiviteiten georganiseerd voor de basisschoolleerlingen uit Papendrecht. Dit gebeurt door verschillende sportverenigingen. Het aanbod van de verschillende sportactiviteiten wordt via Parro met u gedeeld. Deze sportactiviteiten worden gecoördineerd door de sportcommissie, deze bestaat uit een ouder en een leerkracht. Het meedoen kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers en voldoende begeleiding van ouders. Tijdens wedstrijden dragen de kinderen een T-shirt met het logo van onze school met bijpassend broekje. De shirts en broekjes worden via de school uitgeleend. 

Hoofdluisbestrijding

Helaas komt hoofdluis in Nederland nog regelmatig voor. Dit heeft niets te maken met persoonlijke hygiëne. Besmetting is niet te voorkomen, maar we kunnen dit wel zo veel mogelijk beperken. Alle kinderen krijgen op school een luizencape en na iedere vakantieperiode worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Een vaste groep ouders voert deze controle uit. Mocht er bij uw kind hoofdluis worden geconstateerd, dan zal hierover contact met u op worden genomen.

Verzekering

Ons kindcentrum heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij activiteiten (kinderen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel het kindcentrum zelf als zij die voor het kindcentrum actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is het kindcentrum c.q. het schoolbestuur/directie niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en openingstijden van de opvang gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in verband met het kindcentrum ontstaat door ons moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. Het kindcentrum heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het kindcentrum (of zij die voor het Kindcentrum optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door het kindcentrum vergoed.

Ten tweede is het kindcentrum niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van kinderen. Kinderen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een kind die tijdens de schooluren of tijdens andere door het kindcentrum georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Het kan wel eens gebeuren dat de school een beroep op u doet om te rijden voor bijvoorbeeld een uitstapje. U moet in dat geval dan wel in het bezit zijn van een inzittendenverzekering.